SMLUVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PODMÍNKY

1.  Vyřízení objednávky

Potvrzení objednávky

Po obdržení Vaší objednávky ověřujeme, zda je zboží skladem a nejpozději druhý pracovní den Vám telefonicky nebo e-mailem objednávku potvrdíme a dohodneme se na nejvhodnější formě doručení zboží, pokud  není způsob doručení uveden v objednávce. Do našeho potvrzení lze objednávku bez jakýchkoli poplatků zrušit. Potvrzením objednávky, se  však již stává závaznou.

Dodání zboží

Zboží zasíláme prostřednictvím přepravní služby Toptrans nebo služeb České pošty. K odesílanému zboží přikládáme potvrzený záruční list, český návod a daňový doklad (fakturu). Objednané zboží je možné po domluvě vyzvednout v sídle naší firmy.

Vyhrazujeme si právo odmítnout objednávku, v případě nemožnosti zajistit dodávku zboží. O této skutečnosti Vás budeme informovat elektronickou poštou, telefonem nebo faxem.

2. Nákupní řád

Práva a povinnosti prodejce

 1. Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou nejpozději do 14-ti dnů od přijetí objednávky. Je-li v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato uvedená lhůta. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodávajícím.
 2. Při splnění daných podmínek prodejce vrátí částku zaplacenou nakupujícím za vrácené zboží poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně odesláno, a to do 14-ti dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (balné, poštovné, dobírkovné, pilné apod).
 3. Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.

Práva a povinnosti nakupujícího

 1. Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 2. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka apod.) uvedené v závazné objednávce.
 3. Nakupující má právo odeslanou objednávku stornovat na stránkách obchodu www.kavovaryakava.cz do jedné hodiny od jejího odeslání.
 4. Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné), za splnění následujících podmínek:
  - vrácené zboží nesmí být použité, poškozené nebo jinak znehodnocené
  - nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce Do zásilky s vráceným zbožím vloží kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.
 5. Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků www.kavovaryakava.cz , pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno a heslo nakupujícího.
 6. Pokud nakupující při objednání zboží zvolí platbu předem na účet prodejce (bankovní převod), zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 10 dnů od její realizace. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.

3. Platební podmínky

Na dobírku

Zboží  bude zasláno na dobírku. Platba bude provedena u zákazníka při dodání zásilky. V tomto případě  bude účtováno při koupi zboží  dopravné a balné ve výši aktuálních cen přepravců.

Bankovním převodem - proforma (zálohová faktura)

Při volbě platby bankovním převodem  obdrží zákazník proforma-fakturu s variabilním  symbolem platby, který slouží k identifikaci zákazníka. Fakturovaná částka bude převedena na účet č. 196991861/0600

Osobně v sídle firmy

Prodejce nabízí možnost vyzvednutí a zaplacení zboží po dohodě s prodejcem osobně v sídle firmy:

na ulici Vavřinecká 26, 624 00 Brno.

Storno objednávky - odstoupení od kupní smlouvy

Storno objednávky ze strany kupujícího - v souladu se zákonem č. 89/2012 ze dne 3.2.2012 má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje na:

 • poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchýlení finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
 • dodávku novin, periodik a časopisů
 • smlouvy spočívající ve hře nebo loterii

Rozhodne-li se zákazník pro odstoupení v zákonné lhůtě, je třeba dodržet tyto podmínky:

 • zboží nesmí nést známky použití
 • musí být nepoškozené
 • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi.
 • zboží musí být doručeno na adresu sídla nebo kanceláře provozovatele, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy

Zboží nesmí být zasláno na dobírku. Současně se zbožím je nutno zaslat: odstoupení od smlouvy (možno zaslat e-mailem).

Odstoupení od smlouvy musí obsahovat

 • Identifikaci spotřebitele včetně uvedení aktuální plné adresy
 • Text: "Požaduji vrácení uhrazené částky za přiložené zboží na adresu ... (pokud je požadováno vrácení peněz na účet, je třeba uvést číslo účtu)."
 • Datum a podpis

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude odstoupení od spotřebitelské smlouvy akceptováno a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

4. Cena, cena za dopravu

Ceny zboží ve virtuální prodejně jsou uváděny v prodejních cenách včetně DPH v detailu produktu , v cenách není započteno dopravné do místa dodání. Cena za přepravu se řídí aktuálními ceníky České pošty a jiných přepravců.

 

5. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté zákazníky v žádném případě neposkytujeme třetí straně, pokud to nesouvisí s účelem, ke kterým byly poskytnuty obchodu Káva Kávovary (např. sdělení doručovací adresy přepravci).

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu Káva Kávovary.

Na písemnou žádost nakupujícího je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.

Uplatněním objednávky vyjadřujete souhlas k tomu, aby Vámi uvedené údaje byly zpracovány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů pro další využití dodavatelem objednaného zboží a provozovatelem virtuální prodejny (tj. společností ).

6. Reklamační řád

Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta. Záruka je vztažena na veškeré zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s funkčností zboží, jeho užitnými a estetickými vlastnostmi.

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) nebo telefonicky ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla nebo kanceláře viz. "Údaje o provozovateli" nebo na e-mailové adrese kavovaryakava@email.cz. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Prodávající neodpovídá za žádné škody způsobené neodbornou či nesprávnou manipulací, montáží nebo používáním. Poskytnutá záruka se nevztahuje ani na žádné vady zboží vzniklé v důsledku neodborné či nesprávné manipulace, montáže nebo používání.

Tento reklamační řád platí od 1. září 2012.